Bor madenleri millileştirilmelidir...
BOR GAZETESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

 

Sitede arayınız

 

 

 

 

 

 

 

Bor Kapanı kitabı Türkiye'nin bor sorununu ele alıyor:

- Türkiye bor madenlerini neden değerlendiremiyor?

- Ülkemizin bor madenlerini uluslararası kartel ve aracılar nasıl esirleştirdi, bor madenlerimiz nasıl kapana kondu?

- Bu esirleştirme sürecinde yaşanan olaylar, yaşayan insanlar, tarihler ve rakamlar...

- Bor madenlerimizi bu kapandan kurtarmanın yolları... 

 

 "Toplumun etik ve hukuksal kurallarını ihlal eden yolsuzluk yanında, dar bir çevreye büyük çıkarlar sağlanmasına olanak veren, kamu kaynaklarını belirli çevrelerin çıkarlarına dönüştüren, kıt kaynakların kamu yararına eşitlik ve adalet ilkelerine uygun, akılcı kullanımına engel olan tüm siyasal ve yönetsel yozlaşmaları da yolsuzluk kapsamında ele alıp değerlendirmek zorunlu duruma gelmiştir."

 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in TBMM açış konuşması 

Eylül 2000

 


 

Eti Holding Bürokrasisinin Osmanlı geleneği...

Susurluk'da ilk bor madenini işleten Fransız Desmazures şirketi hakkında 1882 yılnda soruşturma yapıldı.  yabancı şirketin yolsuzluklarına kanat geren 

Benzer bir olay da, Girit tüccarlarından Yusuf Asım'ın II.Abdülhamit'e gönderdiği mektupta anlatılıyor. Yusuf şikayetnameside, padişahın iradesine ve maddi teminata rağmen, bazı yöneticilerin her ne sebeptense yabancı şirketleri himaye edip elindeki imtiyazı geçersiz saydıklarından yakınıyordu. 

Mehmet Reşat Paşa Raporu

1865 yılında Balıkesirdeki Boraks madenlerinin işletme imtiyazı “Desmazures” adlı bir Fransız şirketine verilmişti. 1882 yılında Desmazures şirketiyle ortakları arasında çıkan bir anlaşmazlığın çözümlenmesi için Madenler Meclisi azasından Yusuf Bey ve (önceleri Bursa’ya bağlı bir sancak iken yeni Vilayet olan) Balıkesir’in ilk valisi Mehmet Reşat Paşa olay yerine gönderildi. Mehmet Reşat Paşa ve Yusuf Bey’in de bulunduğu heyetin yaptığı incelemelerin sonucu Ticaret ve Ziraat Bakanlığı’na bildirildi.

Mehmet Reşat Paşa’nın Ticaret ve Ziraat Nezaretine 24 Mayıs 1882 tarihinde gönderdiği raporda; Desmazüres şirketinin 17 yıl önce (1865) anlaşmazlığa konu olan bölgeye ait bir saat mesafede 37 dönümlük bir sahada alçıtaşı çıkartmak için 20 sene müddetle Padişahın fermanıyla bir imtiyaz elde ettiği ve o tarihten beri Borasit madeni çıkartıp Avrupa’ya sevk etdildiği belirtiliyordu. 

Raporda, Bursa vilayetinin kayırması (!) sayesinde Desmazüres şirketinin çalışma sahasını genişleterek 200.000 dönümlük bir arazi parçasında çalışmalar yapılması eleştiriliyordu. Bursa vilayetinin verdiği bu iznin usulsüzlüğüne değinildikten sonra, aralarında şirket kurup maden arama ruhsatı isteyen Türk Vatandaşlarının yaptığı müracaatlara da aylardan beri cevap verilmediği belirtiliyordu.

Asmaaltı Girit Tüccarlarından Yusuf Asım’ın Saraya gönderdiği şikayet mektubu (1882) : Padişah bile bir şey yapamadı!

“Cenab-ı hak hazretleri, bütün alemin velinimeti olan şevketli, kudretli ve kerametli padişahımız efendimiz hazretlerini tahtında ebediyyen şan ile daim, dünya ve ahirete ait bütün dileklerini gönlünce ihsan buyursun. Amin...

“Öteden beri meydana çıkarılmış olan Karesi (Balıkesir) vilayetinde, fıdt nahiyesi Susurluğu, Demirkapı ve civarında bulunan borasait madeni imtiyazının, eski sahibi Fransız devleti tebasından M. Dömazür ile İngiltere tebasından M. Hanson şirketine – Maden Meclisen vaki müracatları üzerine – yüzde dokuz ayni rüsum ve bilinen bir müddetle yarı yarıya ihalesine karar verildiği ve evraklarının da incelenmek üzere Nafia İşleri Yüksek Komisyonuna gönderildiğini haber almam üzerine, yüzde onbeş rüsum ve kuvvetli banka teminatıyla bahsi geçen maden imtiyazının bendenize verilmesini dilekçe ile istemiştim. Mevzuat hükümlerine göre imtiyazın bendenize ihalesi, Nafia İşleri Komisyonunca münasip görülüp mazbatası da yapılarak evrakım Maden Komisyonuna gönderilmiş ise de, mezkur madenin ve fakat yukarıda adı geçen şirketlere ihalesinin kararlaştırıldığını öğrenince rüsuma beş daha zam ilave ederek yüzde yirmiye çıkardığımdan bu miktarla bendenize 19 muharrem 1239 (11 aralık 1881) tarihli nizamına uygun olarak ihalesine yüce padişahımızın kesin iradeleri çıkmış ve artık bahsi geçen şirketlere ihalesine vaz geçilmişken Ulu Hakanımızın iradelerinin hükümleri henüz yerine getirilmeyerek imtiyaz geri bırakılmıştır.”

 

Tel :  0532 . 2624975  e-mail : borax@boraxtr.com

  borax@boraxtr.com