Bor madenleri millileştirilmelidir...
BOR GAZETESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

 

Sitede arayınız

 

 

 

 

 

 

 

Bor Kapanı kitabı Türkiye'nin bor sorununu ele alıyor:

- Türkiye bor madenlerini neden değerlendiremiyor?

- Ülkemizin bor madenlerini uluslararası kartel ve aracılar nasıl esirleştirdi, bor madenlerimiz nasıl kapana kondu?

- Bu esirleştirme sürecinde yaşanan olaylar, yaşayan insanlar, tarihler ve rakamlar...

- Bor madenlerimizi bu kapandan kurtarmanın yolları... 

 

 "Toplumun etik ve hukuksal kurallarını ihlal eden yolsuzluk yanında, dar bir çevreye büyük çıkarlar sağlanmasına olanak veren, kamu kaynaklarını belirli çevrelerin çıkarlarına dönüştüren, kıt kaynakların kamu yararına eşitlik ve adalet ilkelerine uygun, akılcı kullanımına engel olan tüm siyasal ve yönetsel yozlaşmaları da yolsuzluk kapsamında ele alıp değerlendirmek zorunlu duruma gelmiştir."

 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in TBMM açış konuşması 

Eylül 2000

 


 

 

BU DA SOLİBOR ÜRETİMİ İÇİN AÇILAN BAŞKA BİR İHALE!..

 

SUSUZ BORAK ÜRETİMİNDEN SONRA SOLİBOR ÜRETİMİ DE İHALEYLE ÇIKTI.


 

Yorum

 

Bu da susuz boraks üretimi açılan bir önceki ihalenin "kiralık" versiyonu.

 

Haberin manşetİ siyah. Çünkü bu ihale yalnız Etimaden'in değil, Türkiye'nin de ayıbı!..

 

Ayıptır, ayıp!, kimin malını kime ihale ediyorsunuz? 

 

Bu arada beceriksizliklerini örtmek için, "bor'dan kanser ilacı yapıyoruz, çimento yapılıyoruz" gibi  "cambaza bak cambaza" haberleri çıkarılıyor...

 

Oysa 12 yıl önce Bor Ltd , şimdi ihaleye çıkarılan her iki bor ürünü için de proje hazırlamıştı. Eti Maden hammadde vermeyince projeler rafta kaldı. Bor Ltd'nin projeleri rafta, Eti Maden'in bor üretim işi ahbap çavuş sektörüne kaldı!..

Aynı şeyleri yazmaktan dilimde tüy bitti, EtiMaden'in beceriksizliği bitmedi...

Yorumun ayrıntısı için bu adresi tıklayın.

Editörhttp://www.etimaden.gov.tr/tr/0_sayfa_ortakSayfa.asp?hangiSayfa=6_sayfa

İhale Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yılda 10.000 Ton Disodyum Oktaborat Tetrahidrat Üretebilecek Tesis Kurulması, İşletmeye Alınması ve İdarece 36 Aylığına Kiralanması hizmeti alınacaktır .
İhale Metni
Yılda 10.000 Ton Disodyum Oktaborat Tetrahidrat Üretebilecek Tesis Kurulması, İşletmeye Alınması ve İdarece 36 Aylığına Kiralanması hizmeti alınacaktır
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Yılda 10.000 ton Disodyum Oktaborat Tetrahidrat üretebilecek tesis kurulması, işletmeye alınması ve idarece 36 aylığına kiralanması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2006/195393
1. İdarenin
a ) Adresi : Cihan Sok.No:2 Sıhhiye/ANKARA
b ) Telefon - Faks Numarası : 312 2942229 - 312 2942245
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :


2. İhale konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalarda üretilen Borik Asit ve Etibor-48 ürünlerini hammadde olarak kullanarak, yılda 10.000 ton Disodyum Oktaborat Tetrahidrat üretebilecek bir tesisin kurulması, işletmeye alınması ve yapılacak performans testlerinde performans garantilerinin sağlanmasından sonra çalışır vaziyetteki Disodyum Oktaborat Tetrahidrat tesisinin idare tarafından işletilmek üzere 36 (otuzaltı) ay kiralanması işidir.
b ) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü P.K.47 Bandırma/BALIKESİR
c ) İşin Süresi : 1300 (binüçyüz) takvim günüdür.Ancak kira süresi tesisin kabulünü müteakip 36 aydır.


3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sokak No:2 Sıhhiye/ANKARA
b ) Tarihi - Saati : 19.02.2007 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,


4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 6’sından, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 4’ünden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok.No:2 Sıhhiye/ANKARA, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No:1 İZMİR adresinde görülebilir ve 150 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 19.02.2007 tarihi, saat 14:00 'a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sokak No:2 Sıhhiye/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.


Diğer Hususlar:
4.2.2.İsteklinin bilançosu veye eşdeğer belgeleri maddesine ilave olarak;
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.
4.2.3.İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler maddesine ilave olarak;
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler.Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
- Ayrıca istekliler teklifleri ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgileri sırasıyla cevaplayacak ve gerekli taahhüütleri verecektir.

Başlangıç 08 Ocak 2007 Pazartesi
Bitiş 19 Şubat 2007 Pazartesi
İhale Eklenme Tarihi 29 Aralık 2006 Cuma
İlgili Birim SATINALMA DAİ.BŞK.
İlgili Kişi İNCİ GÖZŞER
Tel / Fax 312-2942229 / 312-2942245
e-İleti
Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok.No:2 Sıhhiye/ANKARA
 

 

Tel :  0532 . 2624975  e-mail : [email protected]

  [email protected]