Bor madenleri millileştirilmelidir...
BOR GAZETESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bor madenleri millileştirilmelidir... 

 

Sitede arayınız

 

 

 

 

 

 

 

Bor Kapanı kitabı Türkiye'nin bor sorununu ele alıyor:

- Türkiye bor madenlerini neden değerlendiremiyor?

- Ülkemizin bor madenlerini uluslararası kartel ve aracılar nasıl esirleştirdi, bor madenlerimiz nasıl kapana kondu?

- Bu esirleştirme sürecinde yaşanan olaylar, yaşayan insanlar, tarihler ve rakamlar...

- Bor madenlerimizi bu kapandan kurtarmanın yolları... 

 

 "Toplumun etik ve hukuksal kurallarını ihlal eden yolsuzluk yanında, dar bir çevreye büyük çıkarlar sağlanmasına olanak veren, kamu kaynaklarını belirli çevrelerin çıkarlarına dönüştüren, kıt kaynakların kamu yararına eşitlik ve adalet ilkelerine uygun, akılcı kullanımına engel olan tüm siyasal ve yönetsel yozlaşmaları da yolsuzluk kapsamında ele alıp değerlendirmek zorunlu duruma gelmiştir."

 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in TBMM açış konuşması 

Eylül 2000

 


 

Eti Maden boraks üretimini ihaleye çıkardı!

Yani? Yani, “ben üretemiyorum, ahbap-çavuş sektörü üretsin” 

Ayıptır, ayıp! 

Kimin malını kime ihale ediyorsunuz? 

İşte ihale metni...


http://www.etimaden.gov.tr/tr/0_sayfa_ortakSayfa.asp?hangisayfa=6_sayfa

İhale ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILDA 5000 TON OLMAK ÜZERE +/-%20 TOLERANSLI TOPLAM 25000 TON SUSUZ BORAKSIN ÜRETİLMESİ,ANALİZLERİNİN YAPILMASI, TORBALANMASI,DEPOLANMASI VE NAKLİYESİ hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Metni
Susuz Boraks Üretimi, Analiz, Torbalama, Depolama ve Nakil Hizmeti Alınacaktır
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YILDA 5000 TON OLMAK ÜZERE +/-%20 TOLERANSLI TOPLAM 25000 TON SUSUZ BORAKSIN ÜRETİLMESİ,ANALİZLERİNİN YAPILMASI, TORBALANMASI,DEPOLANMASI VE NAKLİYESİ hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2006/184138

1. İdarenin
a ) Adresi : CİHAN SOKAK NO : 2 SIHHIYE / ANKARA
b ) Telefon - Faks Numarası : 312 2942238 - 312 2942245
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : [email protected]

2. İhale konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Fabrikasında üretilen Boraks Pentahidratın hammadde olarak kullanılarak, İşletme Müdürlüğü sahası içerisinde yada bunların haricinde isteklinin uygun göreceği herhangi bir yerde; tüm makine techizat ve ekipmanların temini, üretimin yapılacağı tesis yerine nakliyesi, montajı ve gereken tüm inşaat, elektrik ve otomasyon işleri ile deneme üretimi ve performans test çalışmalarını, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere engeç 12(oniki) ay içerisinde tamamlayarak 5 yıl süreyle +/-%20 toleranslı yılda 5.000 ton olmak üzere toplam 25.000 Ton Susuz Boraks|ın üretilmesi, ürünün kimyasal ve fiziksel analizlerinin yapılarak sonucunun raporlanması, ürünün torbalanması, depolanması, sevk edilmek üzere araçlara yüklenmesi ve İdarenin tesislerine nakliyesi ve araç üzerinde teslimi işidir.
b ) Yapılacağı Yer : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA/SEYİTGAZİ/ESKİŞEHİR
c ) İşin Süresi : 2300 (İKİBİNÜÇYÜZ) TAKVİM GÜNÜDÜR.

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİHAN SOKAK NO :2 SIHHIYE/ANKARA
b ) Tarihi - Saati : 25.01.2007 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 

Ayıptır, ayıp!

 

Madem üretemiyorsun, bırak, Türk sanayicisi üretsin!

- Olmaz.

Neden?

- Olmaz çünkü, ahbap-çavuş sektöründen olmayana sanayici denmez. Yabancılara açık ihaleyle başkasına ürettiririm, Türk sanayicisine boraks ürettirmem!

- Olmaz, çünkü ben yıllardır Türk sanayicisine 240, yabancılara 140 dolara bor madeni sattım. Boraks fabrikalarını kapattırdım. “Boraks üretmek yasal değil” dedim, “Yunanlı sanayici boraks üretir ama Türk sanayicisi üretemez” dedim.

- Olmaz, çünkü o zaman  bürokrat-tüccar ve bürokrat-sanayiciler ihaleye çıkamaz, koltuğundan olur, politikaya sıçrayamaz!

- Olmaz, çünkü o zaman Eti Maden’in borlarını dünyaya pazarlayan aracılar, bıyıklı yabancılar işsiz kalır!

- Olmaz, çünkü o zaman US Borax’ın çanına ot tıkanır!

- Olmaz çünkü o zaman Türkiye’de kimya sanayi gelişir!

- Olmaz çünkü… 

*** 

Dünya bor talebi son 3 yılda 2 ye katlandı. Eti maden fiyatlarını düşürerek, neredeyse bedavaya bor ürünü satıp piyasada kalmaya çabalıyor. En büyük “rakibi” US Borax, ABD’de, Güney Amerika’da yeni fabrikalar kuruyor. Bir yandan da Kazakistan’daki bor madenlerini işletmenin yollarını araştırıyor.  

Dünya bor piyasası öylesine hızlı gelişiyor ki… Eti Maden yetişemiyor. Çareyi Nuh-Neb’i’den kalma yöntemlerde arıyor. Boraks üretimini ihaleye çıkarıyor! Ahbap-çavuş sektöründen medet umuyor.  

*** 

Boraks üretmek bugünden yarına yapılabilecek bir iş değil. Özellikle susuz boraks üretmek özel bilgi gerektiren bir iş… Enerji maliyeti… Ve de en önemlisi üretim yöntemi…

Boraksı üretecek firma, ya yeni tesis kuracak, ya da Eti Maden’in tesisini kullanacak. Her iki seçeneğin de ucu kokulu…  

Sonra? Sonra, üretilen boraks piyasaya değil, Eti Maden’e satılacak! 

Gazeteci rahmetli Fasih İnal’ın deyimiyle “Amma da cici mama” 

Yıllarca boraks üretmek isteyen sanayicileri batır… Sonra da işi ahbap-çavuş sektörüne ihale et!

Ayıptır, ayıp! Kimin malını kime ihale ediyorsunuz? 

Editör

25 Aralık 2006

 

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 6’sından, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 4’ünden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
İstekliler tesislerinde teknik eleman çalıştırdıklarını ve bu elemanların sayısı ile branşlarını tekliflerinde vereceklerdır. İstekliler, Susuz Boraks üretimi ve laboratuar hizmetlerinde görevlendirilmek üzere tesislerinde 1 Metaluji veya Kimya mühendisi bulundurmak zorundadır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 3 kat 308 no|lu oda Sıhhıye/ANKARA,Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No : 156 Aksaray /İSTANBUL ,Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No : 1 İZMİR adresinde görülebilir ve 200 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 25.01.2007 tarihi, saat 14:00 'a kadar ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİHAN SOKAK NO :2 SIHHIYE/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Başlangıç 13 Aralık 2006 Çarşamba
Bitiş 25 Ocak 2007 Perşembe
İhale Eklenme Tarihi 12 Aralık 2006 Salı
İlgili Birim SATINALMA DAİ.BŞK.
İlgili Kişi MUSTAFA GÜNDÜZ
Tel / Fax 312-2942238 / 312-2942245
e-İleti [email protected]
Adres ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİHAN SOKAK NO : 2 SIHHIYE / ANKARA

 

Tel :  0532 . 2624975  e-mail : [email protected]

  [email protected]